FAQ

1) Naszą ofertę znajdziecie Państwo w zakładce OFERTA GALERYJNA można tam wybrać obraz korzystając z filtrów i tagów.
2) Wybraną pracę proszę “Dodać do koszyka”.
3) Następnie można kontynuować zakupy lub przejść do zakładki “Twój Koszyk”.
4) Zaloguj się lub kontynuuj zakupy jako Gość.
5) Wypełnij dane osobowe i adresowe.
6) Wpisz ewentualne uwagi do zamówienia / wysyłki.
7) Jeśli wszystkie dane są poprawne proszę kliknąć “Wyślij zamówienie” (zamówienie zostanie do nas oficjalnie wysłane). Od tego momentu praca zyska status “Zarezerwowanej” na 7 dni kalendarzowych.
8) W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia poinformujemy Państwa o kosztach przesyłki oraz sposobie zapłaty.
9) Wyliczoną kwotę obejmującą cenę pracy oraz koszty wysyłki prosimy przelać na nasze konto:
Prosimy o dokonanie płatności nie później niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji e-mailem potwierdzającej dostępność dzieła i przyjęcie zamówienia do realizacji. Brak zaksięgowanej wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje anulowanie zamówienia.
10) Po zaksięgowaniu wpłaty przesyłka zostanie nadana na podany przez kupującego adres. Poinformujemy o tym e-mailem, podamy numer przesyłki i przewidywany termin dostawy. Każda praca jest tak zapakowana, by nie uległa uszkodzeniu w trakcie transportu. Każda przesyłka nadawana przez galerię jest ubezpieczona oraz nadana w trybie chronionym.
11) Jeśli stwierdzicie Państwo uszkodzenie opakowania bądź naruszenie taśmy ochronnej, prosimy o spisanie w obecności doręczyciela lub spedytora protokół reklamacyjnego. Należy w nim szczegółowo opisać rodzaj, stopień, charakter i umiejscowienie uszkodzenia. Protokół powinien być podpisany przez doręczyciela w sposób umożliwiający jego identyfikację, z podaniem daty. Niniejszy protokół jest podstawą reklamacji!
12) Każdy zakup potwierdzony jest paragonem oraz umową sprzedaży zawierającą certyfikat autentyczności dzieła sztuki.
13) Zgodnie z polskim prawem można dokonać zwrotu zakupionego dzieła w terminie do 14 dni od dnia sprzedaży. Zwrot dzieła odbywa się na koszt kupującego. Oprócz kosztów zwrotu dzieła, kupujący pokrywa również koszt ubezpieczenia przesyłki zwrotnej odpowiadającej wartości zakupu oraz nadania jej jako przesyłki chronionej.

Informacje znajdziecie Państwo w zakładce O NAS

Pełna oferta naszej galerii znajduje się w zakładce OFERTA GALERYJNA

Portfolio artystów współpracujących z galerią znajduje się  w zakładce ARTYŚCI

Odbiór osobisty jest możliwy w POZNANIU, po wcześniejszym umówieniu spotkania, dane kontaktowe znajdują się w zakładce KONTAKT

Wysyłka odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej, przesyłka jest ubezpieczona i nadana w trybie chronionym. Galeria odpowiada za bezpieczne i chroniące przed uszkodzeniem spakowanie zamówienia jednak za ewentualne uszkodzenia w transporcie odpowiedzialność ponosi firma kurierska.

Koszty wysyłki zamówionych produktów pokrywa kupujący. Wysokość kosztów określa galeria w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia od kupującego. Następnie mailowo informuje kupującego o należnej kwocie do zapłaty, która  obejmuje  kwotę zamówienia wraz z kosztami dostawy. Wszelkie informacje o procesie zakupu znajdziesz w zakładce JAK KUPOWAĆ.

Zgodnie z polskim prawem, można dokonać zwrotu zakupionego towaru w terminie do 14 dni od dnia sprzedaży. Zwrot dzieła odbywa się na koszt kupującego. Oprócz kosztów zwrotu dzieła, kupujący pokrywa również koszt ubezpieczenia przesyłki zwrotnej odpowiadającej wartości zakupu oraz nadania jej jako przesyłki chronionej.

Wszystkie informacje o nowościach, działaniach galerii i organizowanych u nas wydarzeniach znajdują się na naszej stronie oraz na profilu na FB

Można dokonać zakupów jako Gość, ale zachęcamy Państwa do rejestracji w naszej galerii.

Wszelkie działania na Państwa koncie są możliwe po zalogowaniu w zakładce MOJE KONTO

W celu zapoznania się z regulaminem zapraszamy do zakładki REGULAMIN.

 1. Defi­ni­cje
 2. Posta­no­wie­nia Ogólne
 3. Świad­cze­nie Usług Elektronicznych
 4. Warunki Zawie­ra­nia Umowy Sprze­daży
 5. Warunki Roz­wią­zy­wa­nia Umów o Świad­cze­nie Usług Elektronicznych
 6. Płat­ność
 7. Dostawa
 8. Prawo Odstą­pie­nia Od Umowy
 9. Reklamacje z tytułu niezgodności produktu z Umową sprzedaży
 10. Dane Oso­bowe
 11. Postanowienia końcowe
 1. Defi­ni­cje

Użyte w niniej­szym Regu­la­mi­nie poję­cia oznaczają:

 1. HASŁO – ciąg zna­ków alfa­nu­me­rycz­nych konieczny do doko­na­nia auto­ry­za­cji w trak­cie uzy­ski­wa­nia dostępu do Konta, usta­lany samo­dziel­nie przez Klienta pod­czas pro­cesu Rejestracji.
 2. KLIENT – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest pisemna zgoda jej przedstawiciela ustawowego; a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną a która zamie­rza zawrzeć lub zawarła Umowę sprze­daży lub umowę o świad­cze­nie Usługi elektronicznej. Klienci mają możliwość zakupu Produktu w Sklepie Internetowym niezależnie od tego czy dokonali założenia Konta.
 3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwiet­nia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna będąca Klientem, dla któ­rej zawar­cie Umowy sprze­daży lub umowy o świad­cze­nie Usługi elek­tro­nicz­nej nie jest zwią­zane bez­po­śred­nio z jej dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego).
 5. KONTO (KONTO KLIENTA) – pod­strona Sklepu, w ramach któ­rej gro­ma­dzone są m.in. infor­ma­cje o Zamó­wie­niach Klienta w Skle­pie internetowym, do którego dostęp zabezpieczony jest Hasłem.
 6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Skle­pie inter­ne­to­wym mogąca być przedmio­tem Umowy sprze­daży mię­dzy Klien­tem a Sprzedawcą. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Produktów nie były dostępne, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 7. REGULAMIN – niniej­szy regu­la­min Sklepu internetowego.
 8. REJESTRACJA – elektroniczna, jednorazowa procedura zakładania Konta przez Klienta, wymagająca w szczególności podania odpowiednich danych osobowych zgodnie z polami formularza oraz akceptacji Regulaminu.
 9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep inter­ne­towy Usłu­go­dawcy dostępny pod adre­sem www.freszgallery.pl za pośred­nic­twem któ­rego Klient może zawrzeć Umowę sprze­daży lub umowę o świad­cze­nie Usługi elektronicznej.
 10. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA –  Galeria Popart, ul. Bóżnicza 11B, 61-751 Poznań
 11. STRONA – Usłu­go­dawca, Sprze­dawca lub Klient.
 12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprze­daży Pro­duktu w rozu­mie­niu Kodeksu cywil­nego zawie­rana za pośred­nic­twem Sklepu internetowego.
 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świad­czona drogą elek­tro­niczną przez Usługo­dawcę za pośred­nic­twem Sklepu internetowego. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na świadczenie w/w usługi z chwilą rozpoczęcia korzystania ze Sklepu.
 14. ZAMÓWIENIE – oświad­cze­nie woli Klienta zmie­rza­jące bez­po­śred­nio do zawar­cia Umowy sprze­daży Pro­duktu i okre­śla­jące istotne jej warunki.
 1. Posta­no­wie­nia Ogólne
 1. Posta­no­wie­nia niniej­szego Regu­la­minu nie mają na celu wyłą­czać ani ogra­ni­czać jakich­kol­wiek praw Klienta będą­cego jed­no­cze­śnie Kon­su­men­tem przy­słu­gu­ją­cych mu na mocy bez­względ­nie wią­żą­cych prze­pi­sów prawa. W przy­padku nie­zgod­no­ści postano­wień niniej­szego Regu­la­minu z powyż­szymi prze­pi­sami, pierw­szeń­stwo mają te przepisy.
 2. Regu­la­min okre­śla zasady korzy­sta­nia przez Klien­tów ze Sklepu Internetowego.
 3. Niniej­szy Regu­la­min jest regu­la­mi­nem, o któ­rym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­niczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także regu­luje warunki zawie­ra­nia Umów sprze­daży w Skle­pie internetowym.
 4. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Poprzez rozpoczęcie korzystania ze Sklepu internetowego Klient akceptuje treść Regulaminu.
 5. Usłu­go­dawca świad­czy za pośred­nic­twem Sklepu inter­ne­to­wego nastę­pu­jące Usługi elektroniczne:
 1. a)      Konto Klienta w Skle­pie internetowym,
 2. b)      Inte­rak­tywny for­mu­larz umoż­li­wia­jący Klien­tom zło­że­nie Zamó­wie­nia w Sklepie internetowym.
 3. Klienta obo­wią­zuje zakaz dostar­cza­nia tre­ści o cha­rak­te­rze bezprawnym.
 4. Klient obo­wią­zany jest do wpro­wa­dza­nia danych zgod­nych ze sta­nem faktycznym.
 5. Klient obo­wią­zany jest do korzy­sta­nia ze Sklepu inter­ne­to­wego w spo­sób zgodny z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami mając na uwa­dze posza­no­wa­nie dóbr oso­bi­stych i praw wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej osób trzecich.
 6. W celu zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa prze­kazu komu­ni­ka­tów Usłu­go­dawca podej­muje środki tech­niczne i orga­ni­za­cyjne odpo­wied­nie do stop­nia zagro­że­nia bez­pie­czeń­stwa świad­czo­nej Usługi elektronicznej.
 7. Mini­malne wyma­ga­nia tech­niczne nie­zbędne do współ­pracy z sys­te­mem teleinformatycz­nym, któ­rym posłu­guje się Usługodawca:
 8. a)      Kom­pu­ter z dostę­pem do Internetu,
 9. b)      Dostęp do poczty elektronicznej,
 10. c)       Zale­cana roz­dziel­czość moni­tora: 1024×768 pikseli,
 11. d)      Prze­glą­darka inter­ne­towa: Inter­net Explo­rer w wer­sji 7.0 lub now­szej z włą­czoną obsługą Java­Script i cookies; Mozilla Fire­fox w wer­sji 3.0 lub now­szej z włączoną obsługą Java­Script i cookies; albo Google Chrome w wer­sji 8 lub nowszej.

    III.            Świad­cze­nie Usług Elektronicznych

 1. W ramach Sklepu Usłu­go­dawca zobo­wią­zuje się do świad­cze­nia Usług elektronicznych w zakre­sie i na warun­kach okre­ślo­nych w niniej­szym Regulaminie.
 2. Świad­cze­nie przez Usłu­go­dawcę Usług elek­tro­nicz­nych jest bezpłatne.
 3. Warunki zawie­ra­nia umów o świad­cze­nie Usług elektronicznych:
 1. a)      Umowa o świad­cze­nie Usługi elek­tro­nicz­nej pole­ga­ją­cej na pro­wa­dze­niu Konta Klienta w Skle­pie inter­ne­to­wym zostaje zawarta w momen­cie doko­na­nia Rejestracji.
 2. b)      Do doko­na­nia Reje­stra­cji nie­zbędne jest poda­nie w for­mu­la­rzu reje­stra­cyj­nym nastę­pu­ją­cych danych przez Klienta: imię i nazwi­sko, adres (ulica, numer domu, miej­sco­wość wraz z kodem pocz­to­wym), adres e-mail, numer tele­fonu kontaktowego oraz Hasło.
 3. c)       Umowa o świad­cze­nie Usługi elek­tro­nicz­nej pole­ga­ją­cej na udo­stęp­nie­niu interak­tyw­nego for­mu­la­rza umoż­li­wia­ją­cego zło­że­nie Zamó­wie­nia w Skle­pie inter­ne­to­wym zostaje zawarta w momen­cie roz­po­czę­cia korzy­sta­nia z powyż­szej Usługi (doda­nie Pro­duktu do koszyka).
 4. d)      Umowa o świad­cze­nie Usługi elek­tro­nicz­nej pole­ga­ją­cej na pro­wa­dze­niu Konta Klienta w Skle­pie inter­ne­to­wym jest zawie­rana na czas nieoznaczony.
 5. e)      Umowa o świad­cze­nie Usługi elek­tro­nicz­nej pole­ga­ją­cej na udo­stęp­nie­niu interak­tyw­nego for­mu­la­rza umoż­li­wia­ją­cego zło­że­nie Zamó­wie­nia w Skle­pie inter­ne­to­wym jest zawie­rana na czas ozna­czony i ulega roz­wią­za­niu z chwilą zło­że­nia Zamówienia.
 6. Warunki roz­wią­zy­wa­nia umów o świad­cze­nie Usług elektronicznych:
 7. a)      Klient może wypo­wie­dzieć umowę o świad­cze­nie Usługi elek­tro­nicz­nej zawartą na czas nie­ozna­czony w każ­dym cza­sie i bez wska­za­nia przy­czyn, z zachowaniem 7–dniowego ter­minu wypowiedzenia.
 8. b)      Usłu­go­dawca może wypo­wie­dzieć umowę o świad­cze­nie Usługi elek­tro­nicz­nej zawartą na czas nie­ozna­czony w wypadku, gdy Klient obiek­tyw­nie rażąco lub upo­rczy­wie naru­sza Regu­la­min, w szcze­gól­no­ści gdy dostar­cza tre­ści o charakterze bez­praw­nym. Naru­sze­nie Regu­la­minu musi mieć cha­rak­ter obiektywny i bez­prawny. Wypo­wie­dze­nie może być zło­żone po bez­sku­tecz­nym co naj­mniej jed­no­krot­nym wezwa­niu do zaprze­sta­nia lub usu­nię­cia naru­szeń z wyzna­cze­niem sto­sow­nego ter­minu. Roz­wią­za­nie umowy nastę­puje w takim wypadku ze skutkiem natychmiastowym.
 9. c)       Wypo­wie­dze­nie umowy o świad­cze­nie Usługi elek­tro­nicz­nej zawar­tej na czas nie­ozna­czony przez któ­rą­kol­wiek ze Stron nie naru­sza praw lub świad­czeń nabytych przez Strony w cza­sie trwa­nia umowy.
 10. d)      Nie­za­leż­nie od powyż­szych posta­no­wień Strony mogą roz­wią­zać umowę o świad­cze­nie Usługi elek­tro­nicz­nej w każ­dym cza­sie w dro­dze porozumienia Stron.
 11. Warunki Zawie­ra­nia Umowy Sprze­daży
 1. Ogło­sze­nia, reklamy, cen­niki i inne infor­ma­cje o Pro­duk­tach podane na stro­nach interne­to­wych Sklepu inter­ne­to­wego, w szcze­gól­no­ści ich opisy, para­me­try tech­niczne i użyt­kowe oraz ceny, sta­no­wią zapro­sze­nie do zawar­cia umowy, w rozu­mie­niu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Cena Pro­duktu uwi­docz­niona na stro­nie Sklepu inter­ne­to­wego podana jest w zło­tych pol­skich i zawiera wszyst­kie skład­niki, w tym poda­tek VAT oraz cła. Ceny Pro­duk­tów nie zawie­rają jed­nak kosz­tów dostawy, które – jeżeli wystę­pują – są wska­zy­wane w trak­cie skła­da­nia Zamó­wie­nia, chyba że infor­ma­cja zamiesz­czona w Skle­pie mówi inaczej.
 3. Cena Pro­duktu uwi­docz­niona na stro­nie Sklepu inter­ne­to­wego jest wią­żąca w chwili zło­że­nia przez Klienta Zamó­wie­nia. Cena ta nie ule­gnie zmia­nie nie­za­leż­nie od zmian cen w Skle­pie inter­ne­to­wym, które mogą się poja­wić w odnie­sie­niu do poszcze­gól­nych Pro­duk­tów po zło­że­niu przez Klienta Zamówienia.
 4. W celu zawar­cia Umowy sprze­daży Pro­duktu za pomocą inte­rak­tyw­nego for­mu­la­rza należy zalogować się na swoje Konto lub prowadzić proces zmierzający do zakupu bez logowania (jako tzw. gość), a następnie doko­nać wyboru Pro­duktu i zło­żyć w opar­ciu o wyświe­tlane Klien­towi komu­ni­katy i infor­ma­cje Zamó­wie­nie za pomocą inte­rak­tyw­nego formularza.
 5. W trak­cie skła­da­nia Zamó­wie­nia Klient nie posiadający Konta jest zobowiązany wska­zać nastę­pu­jące dane nie­zbędne do złoże­nia Zamó­wie­nia: imię i nazwi­sko, adres (ulica, numer domu, miej­sco­wość wraz z kodem pocz­to­wym), numer tele­fonu kon­tak­to­wego, Pro­dukt, ilość Pro­duktu, miej­sce i spo­sób dostawy Pro­duktu, spo­sób płatności.
 6. Zło­że­nie Zamó­wie­nia za pomocą inte­rak­tyw­nego for­mu­la­rza nastę­puje w momen­cie klik­nię­cia w for­mu­la­rzu pola „Potwier­dzam zamó­wie­nie z obo­wiąz­kiem zapłat”.
 7. Po zło­że­niu Zamó­wie­nia Sprze­dawca nie­zwłocz­nie (1) potwier­dza jego otrzy­ma­nie, co powo­duje zwią­za­nie Klienta jego oświad­cze­niem oraz (2) przyj­muje Zamó­wie­nie do reali­za­cji – w tym momen­cie zostaje złożona oferta zawarcia Umowy sprze­daży.
 8. Potwier­dze­nie otrzyma­nia Zamó­wie­nia i przy­ję­cie go do reali­za­cji nastę­puje przez prze­sła­nie Klientowi sto­sow­nej wia­do­mo­ści na podany na Koncie lub w trak­cie skła­da­nia Zamó­wie­nia adres poczty elek­tro­nicz­nej (adres e-mail), w której określony zostanie również koszt przesyłki Produktu. Klient w terminie 3 dni zobowiązany jest dokonać akceptacji kosztów przesyłki poprzez wysłanie e-maila na adres email XXXXXXX z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu. W przypadku braku akceptacji kosztów przesyłki we wskazanym terminie, Zamówienie zostanie anulowane.
 9. W trak­cie skła­da­nia Zamó­wie­nia za pomocą inte­rak­tyw­nego for­mu­la­rza – do momentu zło­że­nia Zamó­wie­nia – Klient ma moż­li­wość samo­dziel­nej mody­fi­ka­cji wpro­wa­dza­nych danych. W tym celu należy kie­ro­wać się wyświe­tla­nymi Klien­towi komu­ni­ka­tami oraz infor­ma­cjami dostęp­nymi na stro­nie Sklepu internetowego.
 10. Każdy zakup potwierdzony jest paragonem  oraz certyfikatem autentyczności Produktu, które wysyłane są wraz z Produktem lub w osobnej przesyłce.
 1. Warunki Roz­wią­zy­wa­nia Umów o Świad­cze­nie Usług Elektronicznych
 1. Klient może wypo­wie­dzieć umowę o świad­cze­nie Usługi elek­tro­nicz­nej zawartą na czas nie­ozna­czony w każ­dym cza­sie i bez wska­za­nia przy­czyn, z zacho­wa­niem 7–dniowego ter­minu wypowiedzenia.
 2. Usłu­go­dawca może wypo­wie­dzieć umowę o świad­cze­nie Usługi elek­tro­nicz­nej zawartą na czas nie­ozna­czony w wypadku, gdy Klient obiek­tyw­nie rażąco lub upo­rczy­wie naru­sza Regu­la­min, w szcze­gól­no­ści gdy dostar­cza tre­ści o cha­rak­te­rze bez­praw­nym. Naru­sze­nie Regu­la­minu musi mieć cha­rak­ter obiek­tywny i bez­prawny. Wypo­wie­dze­nie może być zło­żone po bez­sku­tecz­nym co naj­mniej jed­no­krot­nym wezwa­niu do zaprze­sta­nia lub usu­nię­cia naru­szeń z wyzna­cze­niem sto­sow­nego ter­minu. Roz­wią­za­nie umowy nastę­puje w takim wypadku z zacho­wa­niem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.
 3. Wypo­wie­dze­nie umowy o świad­cze­nie Usługi elek­tro­nicz­nej zawar­tej na czas nie­ozna­czony przez któ­rą­kol­wiek ze Stron nie naru­sza praw lub świad­czeń naby­tych przez Strony w cza­sie trwa­nia umowy.
 4. Nie­za­leż­nie od powyż­szych posta­no­wień Strony mogą roz­wią­zać umowę o świad­cze­nie Usługi elek­tro­nicz­nej w każ­dym cza­sie w dro­dze poro­zu­mie­nia Stron.
 1. Płat­ność
 1. Sprze­dawca udo­stęp­nia nastę­pu­jące spo­soby płatności:
 1. a)      prze­le­wem ban­ko­wym (dane rachunku ban­ko­wego Sprze­dawcy wska­zane są na stro­nie Sklepu oraz w wia­do­mo­ści e-mail prze­sła­nej do Klienta po zło­że­niu Zamówienia),
 2. b)      przy odbiorze osobistym.
 3. Klient zobo­wią­zany jest do doko­na­nia zapłaty ceny z tytułu Umowy sprze­daży przelewem w termi­nie 3 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail zgodnie z § 4 ust. 8, za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy albo przy odbiorze osobistym Produktu.
 4. W przypadku wyboru opcji przelewu bankowego, Produkt zostanie wysłany Klientowi po zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 5. W wypadku Klien­tów nie będą­cych jed­no­cze­śnie Kon­su­men­tami Sprze­dawca ma prawo ogra­ni­czyć dostępne spo­soby płat­no­ści, w tym także wyma­gać doko­na­nia przedpłaty w cało­ści albo części.

        VII.            Dostawa

 1. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni kalen­da­rzo­wych licząc od dnia, w któ­rym została zawarta Umowa sprze­daży.
 2. Sprze­dawca dostar­czy Pro­dukty zgod­nie z wybo­rem Klienta:
 1. a)      za pośred­nic­twem prze­woź­nika wska­za­nego w trak­cie skła­da­nia Zamówienia,
 2. b)      poprzez odbiór osobisty,
 3. Dostawa Pro­duk­tów dostępna jest na tery­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej
 4. Koszty dostawy zostaną wyraź­nie wska­zane w wiadomości wysłanej zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 8
 5. Każda przesyłka z Produktem wysyłana przez Sprzedawcę jest ubezpieczona oraz nadana w trybie chronionym.
 6. Klient odbierając przesyłkę z Produktem zobowiązany jest sprawdzić jej stan. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania zobowiązany jest, aby w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedawcy.

      VIII.            Prawo Odstą­pie­nia Od Umowy

 1. Klient będący jed­no­cze­śnie Kon­su­men­tem, który zawarł Umowę sprze­daży, może od niej odstą­pić bez poda­nia przyczyn, skła­da­jąc sto­sowne oświad­cze­nie na piśmie w ter­mi­nie 14 (czternastu) dni. Do zacho­wa­nia tego ter­minu wystar­czy wysła­nie oświad­cze­nia przed jego upły­wem. Powyż­sze upraw­nie­nie może zostać zre­ali­zo­wane przez Kon­su­menta poprzez prze­słanie pisemnego oświad­cze­nia o odstą­pie­niu, któ­rego wzór sta­nowi Załącz­nik nr 1 do Regulaminu:
 1. Ter­min czternastodniowy, w któ­rym Kon­su­ment może odstą­pić od Umowy sprze­daży liczy się od dnia wyda­nia Pro­duktu (doręczenia).
 2. W razie odstą­pie­nia od umowy Umowa sprze­daży jest uwa­żana za nie­za­wartą, a Klient jest zwol­niony z wszel­kich zobowią­zań. To, co Strony świad­czyły, ulega zwro­towi w sta­nie nie­zmie­nio­nym, chyba że zmiana była konieczna w gra­ni­cach zwy­kłego zarządu. Zwrot powi­nien nastą­pić niezwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie czter­na­stu dni. Jeżeli Kon­su­ment doko­nał jakich­kol­wiek przed­płat, należą się od nich odsetki usta­wowe od daty doko­na­nia przedpłaty.
 3. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, wraz z Produktem Konsument winien odesłać otrzymane dokumenty określone w § 4 ust. 10.
 4. Konsument zobowiązany jest również ubezpieczyć przesyłkę z Produktem na kwotę odpowiadającą cenie Produktu oraz wysłać ją jako przesyłkę chronioną.
 5. Sprze­dawca dokona zwrotu na wska­zany przez Kon­su­menta numer rachunku bankowego lub w inny wska­zany przez Kon­su­menta sposób.
 6. Prawo odstą­pie­nia od umowy zawar­tej na odle­głość nie przy­słu­guje Kon­su­men­towi w wypadkach:
 7. a)      o świad­cze­nie usług, jeżeli przed­się­biorca wyko­nał w pełni usługę za wyraźną zgodą kon­su­menta, który został poin­for­mo­wany przed roz­po­czę­ciem świad­cze­nia, że po speł­nie­niu świad­cze­nia przez przed­się­biorcę utraci prawo odstą­pie­nia od umowy,
 8. b)      w któ­rej cena lub wyna­gro­dze­nie zależy od wahań na rynku finan­so­wym, nad któ­rymi przed­się­biorca nie spra­wuje kon­troli, i które mogą wystą­pić przed upły­wem ter­minu do odstą­pie­nia od umowy,
 9. c)       w któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia jest rzecz nie­pre­fa­bry­ko­wana, wypro­du­ko­wana według spe­cy­fi­ka­cji kon­su­menta lub słu­żąca zaspo­ko­je­niu jego zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nych potrzeb,
 10. d)      w któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia jest rzecz ule­ga­jąca szyb­kiemu zepsu­ciu lub mająca krótki ter­min przy­dat­no­ści do użycia,
 11. e)      w któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia jest rzecz dostar­czana w zapie­czę­to­wa­nym opa­ko­wa­niu, któ­rej po otwar­ciu opa­ko­wa­nia nie można zwró­cić ze względu na ochronę zdro­wia lub ze wzglę­dów higie­nicz­nych, jeżeli opa­ko­wa­nie zostało otwarte po dostarczeniu,
 12. f)       w któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia są rze­czy, które po dostar­cze­niu, ze względu na swój cha­rak­ter, zostają nie­roz­łącz­nie połą­czone z innymi rzeczami,
 13. g)      w któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia są napoje alko­ho­lowe, któ­rych cena została uzgod­niona przy zawar­ciu umowy sprze­daży, a któ­rych dostar­cze­nie może nastą­pić dopiero po upły­wie 30 dni i któ­rych war­tość zależy od wahań na rynku, nad któ­rymi przed­się­biorca nie ma kontroli,
 14. h)      w któ­rej kon­su­ment wyraź­nie żądał, aby przed­się­biorca do niego przy­je­chał w celu doko­na­nia pil­nej naprawy lub kon­ser­wa­cji; jeżeli przed­się­biorca świad­czy dodat­kowo inne usługi niż te, któ­rych wyko­na­nia kon­su­ment żądał, lub dostar­cza rze­czy inne niż czę­ści zamienne nie­zbędne do wyko­na­nia naprawy lub kon­ser­wa­cji, prawo odstą­pie­nia od umowy przy­słu­guje kon­su­men­towi w odnie­sie­niu do dodat­ko­wych usług lub rzeczy,
 15. i)        w któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia są nagra­nia dźwię­kowe lub wizu­alne albo pro­gramy kom­pu­te­rowe dostar­czane w zapie­czę­to­wa­nym opa­ko­wa­niu, jeżeli opa­ko­wa­nie zostało otwarte po dostarczeniu,
 16. j)        o dostar­cza­nie dzien­ni­ków, perio­dy­ków lub cza­so­pism, z wyjąt­kiem umowy o prenumeratę,
 17. k)      zawar­tej w dro­dze aukcji publicznej,
 18. l)        o świad­cze­nie usług w zakre­sie zakwa­te­ro­wa­nia, innych niż do celów miesz­kal­nych, prze­wozu rze­czy, najmu samo­cho­dów, gastro­no­mii, usług zwią­za­nych z wypo­czyn­kiem, wyda­rze­niami roz­ryw­ko­wymi, spor­to­wymi lub kul­tu­ral­nymi, jeżeli w umo­wie ozna­czono dzień lub okres świad­cze­nia usługi,
 19. m)    o dostar­cza­nie tre­ści cyfro­wych, które nie są zapi­sane na nośniku mate­rial­nym, jeżeli speł­nia­nie świad­cze­nia roz­po­częło się za wyraźną zgodą kon­su­menta przed upły­wem ter­minu do odstą­pie­nia od umowy i po poin­for­mo­wa­niu go przez przed­się­biorcę o utra­cie prawa odstą­pie­nia od umowy.
 20. Reklamacje z tytułu niezgodności produktu z Umową sprzedaży
 1. Rekla­ma­cje z tytułu nie­zgod­no­ści Pro­duktu z Umową sprzedaży:
 1. a)      Sprze­dawca odpo­wiada wobec Konsumenta z tytułu nie­zgod­no­ści Pro­duktu z Umową sprze­daży w zakre­sie okre­ślo­nym w szcze­gól­no­ści ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szcze­gól­nych warun­kach sprzedaży kon­su­menc­kiej oraz o zmia­nie Kodeksu Cywil­nego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 2. b)      Rekla­ma­cje z tytułu nie­zgod­no­ści Pro­duktu z Umową sprze­daży można skła­dać pisem­nie na adres : w terminie dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 3. c)       W tre­ści zgło­sze­nie rekla­ma­cyj­nego Klient powi­nien, w miarę moż­li­wo­ści, podać:
 • opis wady, w tym zwłasz­cza na czym wada polega,
 • datę ujaw­nie­nia wady,
 • sta­no­wi­sko Klienta w przed­mio­cie rekla­ma­cji, Jego oczekiwania. Brak wska­za­nych ele­men­tów nie wpływa na moż­li­wość roz­pa­trze­nia rekla­ma­cji doko­na­nej przez Klienta będą­cego Kon­su­men­tem, może jed­nak znacz­nie przy­czy­nić się do spraw­nego jej rozpatrzenia.
 1. d)      Sprze­dawca usto­sun­kuje się do rekla­ma­cji nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w terminie 14 dni. Odpo­wiedź Sprze­dawcy w spra­wie rekla­ma­cji jest wysy­łana na adres e-mail Klienta podany w zgło­sze­niu rekla­ma­cyj­nym lub w inny podany przez Klienta sposób.
 2. e)      Sprze­dawca infor­muje, że w przy­padku Pro­duk­tów obję­tych także gwa­ran­cją upraw­nie­nia z tego tytułu należy wyko­ny­wać zgod­nie z warun­kami zamieszczonymi w kar­cie gwa­ran­cyj­nej (jeżeli Produkt taką posiada).Gwa­ran­cja na sprze­dany Pro­dukt nie wyłą­cza, nie ogra­ni­cza, ani nie zawie­sza upraw­nień Konsumenta z tytułu odpowiedzial­no­ści Sprze­dawcy za nie­zgod­ność Pro­duktu z Umową sprze­daży w zakre­sie okre­ślo­nym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o pra­wach kon­su­menta (Dz. U. 2014.827) oraz posta­no­wień Kodeksu Cywilnego. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 3. Rekla­ma­cje zwią­zane ze świad­cze­niem Usług elek­tro­nicz­nych oraz pozo­stałe rekla­ma­cje zwią­zane z dzia­ła­niem Sklepu inter­ne­to­wego można zgła­szać pisemnie na adres:

Zaleca się poda­nie w tre­ści rekla­ma­cji jak naj­wię­cej infor­ma­cji i oko­licz­no­ści doty­czą­cych przed­miotu rekla­ma­cji, w szcze­gól­no­ści rodzaju i daty wystą­pie­nia nie­pra­wi­dło­wo­ści oraz danych kon­tak­to­wych – uła­twi to i przy­spie­szy rozpatrzenie rekla­ma­cji przez Usługodawcę. Rekla­ma­cja zosta­nie roz­pa­trzona przez Usłu­go­dawcę nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni. Odpo­wiedź Usłu­go­dawcy w spra­wie rekla­ma­cji jest wysy­łana na adres e-mail Klienta podany w zgło­sze­niu rekla­ma­cyj­nym lub w inny podany przez Klienta sposób.

 1. Dane Oso­bowe
 1. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych Klienta zbie­ra­nych za pośred­nic­twem Sklepu inter­ne­to­wego jest :   (opłata jak za połą­cze­nie stan­dar­dowe – wg cen­nika wła­ści­wego operatora).
 2. Dane oso­bowe Klienta zbie­rane przez Admi­ni­stra­tora za pośred­nic­twem Sklepu interne­to­wego zbie­rane są w celu reali­za­cji zawar­tej z nim Umowy sprze­daży lub umowy o świad­cze­nie Usługi elektronicznej oraz do celów marketingowych.
 3. Klient ma prawo dostępu do tre­ści swo­ich danych oraz ich poprawiania.
 4. Poda­nie danych oso­bo­wych przez Klienta jest dobro­wolne, acz­kol­wiek nie­poda­nie wska­za­nych w Regu­la­mi­nie danych oso­bo­wych nie­zbęd­nych do zawar­cia Umowy sprze­daży lub umowy o świad­cze­nie Usługi elek­tro­nicz­nej skut­kuje odmową zawar­cia tejże umowy. Dane nie­zbędne do zawar­cia Umowy sprze­daży lub umowy o świadczenie Usługi elek­tro­nicz­nej wska­zane są także każ­do­ra­zowo na stro­nie interneto­wej Sklepu internetowego.
 5. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie, na podany przez niego adres e-mail, informacji handlowych pochodzących od Sprzedawcy.
 6. Klient wypeł­nia­jąc for­mu­larz reje­stra­cji swo­jego konta zobo­wią­zany jest do poda­nia praw­dzi­wych danych. Sprze­dawca nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za szkody ponie­sione przez osoby trze­cie na sku­tek dzia­łań Klien­tów sklepu inter­ne­to­wego, w szcze­gól­no­ści poda­nia nie­praw­dzi­wych danych lub doko­na­nia zaku­pów na rachu­nek osób trzecich.
 1. Postanowienia końcowe
 2. Umowy zawie­rane poprzez Sklep inter­ne­towy zawie­rane są w języku polskim.
 3. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych w niniej­szym Regu­la­mi­nie mają zasto­so­wa­nie przepisy obo­wią­zu­ją­cego na tery­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej prawa, w tym Kodeksu cywil­nego, Ustawy o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­niczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o pra­wach kon­su­menta (Dz. U. 2014.827), Ustawy o ochro­nie nie­któ­rych praw konsumen­tów oraz o odpo­wie­dzial­no­ści za szkodę wyrzą­dzoną przez pro­dukt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczegól­nych warun­kach sprze­daży kon­su­menc­kiej oraz o zmia­nie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne wła­ściwe prze­pisy prawa polskiego.
 4. Wybór prawa pol­skiego nie pozba­wia Kon­su­menta ochrony przy­zna­nej mu na podstawie prze­pi­sów, któ­rych nie można wyłą­czyć w dro­dze umowy, na mocy prawa jakie byłoby wła­ściwe w braku wyboru, tj. prawa pań­stwa, w któ­rym Kon­su­ment ma miej­sce zwy­kłego pobytu, a przed­się­biorca (1) wyko­nuje swoją dzia­łal­ność gospodarczą lub zawo­dową w pań­stwie, w któ­rym kon­su­ment ma miej­sce zwy­kłego pobytu; lub (2) w jaki­kol­wiek spo­sób kie­ruje taką dzia­łal­ność do tego pań­stwa lub do kilku państw z tym pań­stwem włącz­nie; a umowa wcho­dzi w zakres tej działalności.
 5. Usłu­go­dawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniej­szego Regu­la­minu ze względu na ważne przy­czyny. Zmie­niony Regu­la­min wiąże Klien­tów jeżeli zostały zacho­wane wyma­ga­nia okre­ślone w art. 384 Kodeksu cywil­nego (tj. Klient został pra­wi­dłowo powia­do­miony o zmia­nach) i Klient nie wypo­wie­dział umowy o cha­rak­te­rze cią­głym w ter­mi­nie 14 dni. Zmiany Regu­la­minu nie będą w żaden spo­sób naru­szać praw lub świad­czeń naby­tych Klien­tów, w szcze­gól­no­ści nie będą miały wpływu na zło­żone lub reali­zo­wane Zamó­wie­nia i zawarte Umowy sprze­daży, które reali­zo­wane będą na zasadach dotych­cza­so­wych. W wypadku gdyby zmiana Regu­la­minu skut­ko­wała wprowa­dze­niem jakich­kol­wiek nowych opłat lub pod­wyż­sze­niem obec­nych Konsument ma prawo odstą­pie­nia od umowy.
 6. Klienci mogą uzy­skać dostęp do Regu­la­minu w każ­dym cza­sie za pośred­nic­twem odsy­ła­cza zamiesz­czo­nego na stro­nie głów­nej Sklepu inter­ne­to­wego oraz pobrać go i spo­rzą­dzić jego wydruk. Regu­la­min Sklepu inter­ne­to­wego jest dostępny pod adre­sem: http://        oraz jest dostar­czany nie­od­płat­nie Klien­towi (drogą elek­tro­niczną) na każde jego żądanie.
 7. Utrwa­le­nie, zabez­pie­cze­nie oraz udo­stęp­nie­nie Klien­towi tre­ści zawie­ra­nej Umowy sprze­daży i umowy o świad­cze­nie Usługi elek­tro­nicz­nej nastę­puje poprzez udostępnie­nie Regu­la­minu na stro­nach wska­za­nych w § 10 ust. 4.
 8. Spory powstałe pomię­dzy Sprze­dawcą a Klien­tem, który jest jednocześnie Kon­su­men­tem zostają pod­dane wła­ści­wym sądom powszech­nym. Spory powstałe pomię­dzy Usłu­go­dawcą, Sprze­dawcą a Klien­tem, który nie jest jed­no­cze­śnie Kon­su­men­tem zostają pod­dane sądowi wła­ści­wemu ze względu na sie­dzibę Sprzedawcy.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzony przez Galerię Popart na stronie www.galeriapopart.pl   oraz określa zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną. Galeria Popart  jest marką handlową, będącą w posiadaniu firmy Galeria Popart Dominika Górska z siedzibą w Poznaniu. Sprzedaż na stronie Galerii Popart zwana będzie dalej Ofertą Galeryjną.

 • 1 Postanowienia ogólne i korzystanie z Oferty Galeryjnej
 1. Wszelkie prawa do Oferty Galeryjnej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Galerii Popart, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Galerii Popart (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Galerii Popart w celach prezentacji dzieł sztuki, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Oferty Galeryjnej było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze strony Galerii Popart  zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie strony internetowej na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Galerii Hoppoint.
 4. W celu złożenia zamówienia z Oferty Galeryjnej za pośrednictwem strony internetowej Galerii Popart oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Galerii Popart konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta strony internetowej Galerii Popart w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Oferty Galeryjnej w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 • 2 Rejestracja
 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia z Oferty Galeryjnej.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Galerii Popart  i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
 • 3 Zamówienia
 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Galerii Popart  nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert.
 2. Klient może składać zamówienia z Oferty galeryjnej za pośrednictwem Strony internetowej Galerii Popart  przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony internetowej Galerii Popart wyraża chęć zakupu konkretnego dzieła sztuki. Złożenie zamówienia jest tożsame z ofertą zawarcia Umowy sprzedaży dzieł sztuki, będących przedmiotem zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny Strony ustalają warunki zawarcia transakcji, płatności oraz odbioru dzieła sztuki od Sprzedawcy. Informacja o potwierdzeniu złożenia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty.
 • 4 Płatności
 1. Ceny na stronie internetowej Galerii Popart  zamieszczone przy danym dziele sztuki stanowią ceny brutto i nie uwzględniają kosztów dostawy.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione dzieła sztuki:
 1. a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
 2. b) karta płatnicza w siedzibie Galerii Popart w Poznaniu
 3. c) gotówka w siedzibie Galerii Popart w Poznaniu
 1. Klient jest zobowiązany dokonać płatności w terminie 7 dni roboczych od daty przesłania przez Sprzedawcę potwierdzenia zamówienia.
 • 5 Dostawa
 1. Sprzedawca uzgadnia z Kupującym sposób dostawy i jej koszt oraz służy wszelką niezbędną pomocą w wybraniu najkorzystniejszej opcji dostawy. W przypadku wielkogabarytowych dzieł sztuki Sprzedawca dysponuje ofertą transportu indywidualnego na życzenie Klienta.
 2. Koszty dostawy ponosi Klient.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany do prawidłowego i zapewniającego bezpieczeństwo dostawy opakowania zakupionych przez Klienta dzieł sztuki.
 4. Sprzedawca jest zobowiązany do dokonania wysyłki dzieł sztuki zakupionych przez Klienta w terminie 7 dni roboczych od daty finalizacji transakcji i dokonania niezbędnych uzgodnień z Klientem, co do formy dostawy.
 1. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 2. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon.
 • 6 Usługi nieodpłatne
 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
 1. a) Formularz kontaktowy;
 2. b) Prowadzenie Konta Klienta;
 3. c) Newsletter;
 1. Usługi wskazane w §9 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 3. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Galerii Popart wiadomości do Sprzedawcy.
 4. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 5. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach strony internetowej Galerii Popartt.
 6. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 7. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie internetowej Galerii Popart. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 8. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 9. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń strony internetowej Galerii Popart  lub innymi działaniami hakerskimi.
 • 7 Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
 4. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 • 8 Postanowienia końcowe
 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03,09.2018

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa w aukcji, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolekcjonerskie, powierzone Galerii Popart.

 1. Każdy obiekt zaprezentowany w katalogu aukcyjnym lub na stronie internetowej Galerii Popart/Aukcje przeznaczony jest do sprzedaży na warunkach określonych: a) w WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ b)  w innych informacjach podanych w pozostałych częściach katalogu aukcyjnego, szczególności w REGULAMINIE AUKCJI, c) w  dodatkach do katalogu aukcyjnego lub innych materiałach udostępnionych przez Galerię Popart  na sali aukcyjnej lub stronie internetowej należącej do Galerii Popart.

W każdym przypadku zmiana warunków może nastąpić poprzez stosowny aneks bądź ogłoszenie podane do wiadomości przez aukcjonera przed rozpoczęciem aukcji. Poprzez licytację na aukcji, niezależnie czy osobistą, czy za pośrednictwem przedstawiciela, czy też na podstawie złożonego zlecenia licytacji telefonicznej lub z limitem, licytujący i kupujący wyrażają zgodę na brzmienie niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ ze zmianami i uzupełnieniami.

 1. Galeria Popart występuje jako zastępca pośredni działający w imieniu własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnionego do rozporządzenia obiektem, chyba że inaczej zastrzeżono w katalogu, jego zmianach lub w ogłoszeniach podanych do wiadomości przed aukcją także na stronie internetowej.
 2. Galeria Popar t może według swojego uznania odmówić dopuszczenia niektórych osób do udziału w aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej. Wszyscy licytujący muszą zarejestrować się przed aukcją, dostarczyć wymagane informacje przewidziane w formularzu rejestracji, okazać dokument potwierdzający tożsamość oraz odebrać tabliczkę z numerem licytacyjnym. 2) Dla wygody licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w aukcji osobiście Galeria Popart może zrealizować pisemne zlecenie licytacji. W takim przypadku nieobecni licytujący powinni wypełnić formularz „Zlecenia licytacji”, który można znaleźć na stronie internetowej Galerii Popart lub otrzymać w Galerii Popart w Poznaniu. Kwoty wskazane przez licytującego w zleceniu licytacji nie powinny zawierać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich złotych.  Aukcjoner nie akceptuje zlecenia licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której Galeria Popart  może zrealizować zlecenie. Galeria Popart dołoży starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak najniższej cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit podany przez licytującego jest niższy niż cena gwarancyjna, a stanowi jednocześnie najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. W przypadku dwóch lub większej liczby zleceń z takim samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie zlecenia licytacji wraz z fotokopią dokumentu tożsamości umożliwiającym weryfikację danych osobowych powinny być przesłane (pocztą bądź e-mailem) albo dostarczone osobiście do Galerii Popart przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane. 3)  Od osób zainteresowanych licytacją przez telefon wymaga się zgłoszenia chęci licytacji telefonicznej poprzez wypełnienie formularza „zlecenie licytacji”, dostępnego w katalogu, na stronie internetowej Galerii Popart  lub w siedzibie Galerii Popart w Poznaniu. Wszystkie zlecenia licytacji powinny być przesłane (pocztą, mailem) lub dostarczone osobiście do Galerii Popart przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Wymaga się również przesłania fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych. Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane. Licytacja telefoniczna może być nagrywana, złożenie zlecenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej. Na wypadek trudności z połączeniem telefonicznym licytujący może określić na zleceniu limit, do którego pracownik domu aukcyjnego będzie licytować pomimo braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony na zleceniu, pracownik domu aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że klient oferuje przynajmniej cenę wywoławczą. 4)  Podczas licytacji, zarówno osobistej, telefonicznej, jak i za pośrednictwem pracownika Galerii Popart licytujący bierze osobistą odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane obiekty. 5)  Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega żadnej opłacie.
 3. 1) Obiekty mogą być oferowane z zastrzeżeniem ceny gwarancyjnej, która jest poufną minimalną ceną sprzedaży uzgodnioną między Galerią Popart i komitentem. 2)  Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać którykolwiek obiekt, ponownie zaoferować przedmiot do sprzedaży (również bezpośrednio po uderzeniu młotkiem) w razie zaistnienia błędu bądź sporu co do wyniku licytacji. W powyższym przypadku aukcjoner może podjąć wszelkie działania, które uzna za stosowne i racjonalne. Jeżeli jakikolwiek spór co do wyniku licytacji powstanie po aukcji, wynik sprzedaży w ramach aukcji uznaje się za ostateczny. 3)  Aukcjoner rozpoczyna licytację i decyduje o wysokości kolejnych postąpień. W celu osiągnięcia ceny gwarancyjnej obiektu aukcjoner i pracownicy Galerii Popart  mogą składać w toku licytacji oferty w imieniu komitenta bez wskazania, że czyni to w imieniu komitenta, bądź to przez składanie następujących po sobie ofert licytacyjnych, bądź też oferty w odpowiedzi na oferty składane przez innych oferentów. Jeżeli nie ma żadnych ofert na dany obiekt, aukcjoner może uznać przedmiot za niesprzedany. 4)  Ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna być dokonana płatność. 5)  Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną przez aukcjonera, jest zwycięzcą licytacji. Uderzenie młotkiem przez aukcjonera oznacza akceptację najwyższej oferty i zawarcie umowy sprzedaży między Galerią Popart a kupującym. Ryzyko i odpowiedzialność za obiekt przechodzący na własność kupującego opisane zostały w paragrafie 6 poniżej. 6)  Każda poaukcyjna sprzedaż obiektów oferowanych na aukcji podlega również WARUNKOM SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ.
 4. 1) Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna oraz opłaty dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych obiektu. Opłata aukcyjna w wysokości 15% stanowi część końcowej ceny obiektu.  Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. 2)  Jeśli nie uzgodniono inaczej, kupujący jest zobowiązany uiścić należność w terminie 14 dni od daty aukcji, niezależnie od uzyskania pozwolenia na eksport czy innych pozwoleń. Opłaty mają być uiszczone w polskich złotych gotówką, kartą lub przelewem bankowym: a)  Galeria Popart akceptuje płatność kartami płatniczymi MasterCard, VISA; b)  Galeria Popart akceptuje płatność przelewem bankowym na konto galerii organizującej aukcję.  W tytule przelewu proszę podać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu. 3)  Własność zakupionego obiektu nie przejdzie na kupującego, dopóki Galeria Popart  nie otrzyma pełnej ceny nabycia za obiekt, w tym opłaty aukcyjnej. Galeria Popart  nie jest zobowiązana do przekazania obiektu kupującemu do chwili przeniesienia własności obiektu na kupującego. Wcześniejsze przekazanie obiektu kupującemu nie jest równoznaczne z przeniesieniem prawa własności obiektu na kupującego ani zwolnieniem z obowiązku zapłaty przez niego ceny nabycia.
 5. 1) Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej ceny nabycia oraz uregulowaniu innych płatności wobec Galerii Popart. Po spełnieniu wszystkich wymagań nabywca powinien skontaktować się z Galerią Popart aby umówić się na odbiór obiektu. 2) Kupujący powinien odebrać zakupiony obiekt w terminie 30 dni od daty aukcji. Po tym terminie Galeria Popart przesyła wszystkie wylicytowane obiekty do magazynu zewnętrznego, a kupujący obciążony zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu równoznaczne jest z zaakceptowaniem regulaminu spółki magazynowej. Po upływie 30 dni od daty aukcji na kupującego przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego obiektu, a także ciężary związane z takim obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia. 3)  Dla wygody kupującego Galeria Popart  nieodpłatnie zapewnia podstawowe opakowanie obiektu umożliwiające jego odbiór osobisty. Na wyraźne życzenie kupującego Galeria Popart może pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność klienta, Galeria Popartt  nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie usług przez przewoźników bądź inne osoby trzecie. Jeżeli klient sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel powinien skontaktować się telefonicznie z Galerią Popart organizującą aukcję, przynajmniej 24 godziny przed planowanym odbiorem obiektu. 4)  Galeria Popart  będzie wymagała okazania dowodu osobistego przed przekazaniem obiektu nabywcy bądź jego przedstawicielowi, który dodatkowo powinien posiadać pisemne upoważnienie od nabywcy.
 6. W przypadku gdy nabywca nie uiści pełnej ceny nabycia za obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji Galeria Popart może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków prawnych: a) przechować obiekt w siedzibie Galerii Popart  lub winnym miejscu na ryzyko i koszt klienta; b)  odstąpić od sprzedaży obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na poczet pokrycia szkód; c)  odrzucić zlecenie nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie pod warunkiem uiszczenia kaucji; d)  naliczać odsetki ustawowe w wysokości 12% w skali roku od dnia wymagalności płatności do dnia zapłaty pełnej ceny nabycia; e) odsprzedać obiekt na aukcji lub prywatnie z estymacjami i ceną minimalną ustaloną przez Galerię Popart. Jeśli obiekt na drugiej aukcji sprzeda się za kwotę niższą niż cena nabycia, na której kupujący wylicytował obiekt, nabywca pozostający w zwłoce będzie zobowiązany do pokrycia różnicy wraz z kosztami przeprowadzenia dodatkowej aukcji; f)  wszcząć postępowanie sądowe przeciwko kupującemu w celu odzyskania zaległości; g)  potrącić należności nabywcy względem Galerii Popart z wierzytelności wobec tego nabywcy wynikających z innych transakcji; h)  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.
 7. W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi z przeprowadzeniem aukcji. Galeria Popart może wykorzystać dane osobowe dostarczone przez klienta w celach marketingowych, dostarczając materiały o produktach, usługach bądź wydarzeniach organizowanych przez Galerię Popart. Zgadzając się na WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i podając dane osobowe, klienci zgadzają się, że Galeria Popart może wykorzystać te dane do ww. celów.
 8. Galeria Popart nie jest odpowiedzialna za pomyłki słowne czy na piśmie w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego licytującego za błędy w trakcie prowadzonej aukcji lub popełnione winnym zakresie związanym ze sprzedażą obiektu. 4) Galeria Popart nie bierze odpowiedzialności wobec kupującego za szkody przewyższające cenę nabycia, niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, szczególna, przypadkowa czy następcza. Galeria Popart  nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek od ceny zakupu. 5)  Żaden przepis w niniejszych WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Galerii Popart  wobec kupującego, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa bądź świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej.
 9. 1.Sprzedający nie przekazują wraz z obiektem prawa autorskiego ani prawa do reprodukowania obiektu. 2) Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych z obiektem, sporządzonych przez lub dla Galerii Popart, włączając zawartość katalogu oraz strony internetowej katalogu i Galerii, stanowią własność Galerii Popart. Nie mogą być one wykorzystane przez kupującego ani inne osoby bez uprzedniej zgody pisemnej Galerii Popart.
 10. Niniejsze WARUNIKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ wyczerpują całość praw i obowiązków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży obiektu. 2) Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres Galerii Popart.
 11. Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ, przebieg aukcji i jakiekolwiek sprawy związane z powyższymi postanowieniami podlegają prawu polskiemu.
 12. Informacje ogólne:
 13. Cena wywoławcza – Cena wywoławcza zamieszczona w katalogu pod opisem obiektu jest kwotą, od której rozpoczynamy licytację. Obiekty licytowane są w górę, tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza lub równej tej kwocie.
 14. 2. Opłata aukcyjna – Do kwoty wylicytowanej doliczamy opłatę aukcyjną w wysokości 15%. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku kiedy obiekt nie został sprzedany w ramach aukcji. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT
 15. Estymacja – Podana w katalogu estymacja jest szacunkową wartością obiektu i ma charakter wskazówki dla zainteresowanego nim klienta. W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie estymacji rekomendujemy kontakt z naszymi ekspertami. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub powyżej górnej granicy estymacji jest transakcją ostateczną. Estymacje nie uwzględniają opłaty aukcyjnej ani żadnych opłat dodatkowych.
 16. Cena gwarancyjna – Jest to najniższa kwota, za którą możemy sprzedać obiekt bez dodatkowej zgody sprzedającego. Jej wysokość jest informacją poufną. Poszczególne obiekty mogą, jednak nie muszą posiadać ceny gwarancyjnej. Jeżeli w drodze licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej. Fakt ten zostaje ogłoszony przez aukcjonera po uderzeniu młotkiem.
 17. Transakcja warunkowa – Zostaje zawarta w momencie, kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu ceny gwarancyjnej. Transakcja warunkowa traktowana jest jako wiążąca oferta nabycia obiektu po cenie wylicytowanej. Zobowiązujemy się do negocjacji ceny z komitentem, jednak nie gwarantujemy możliwości zakupu po cenie wylicytowanej. Jeżeli w toku negocjacji klient zdecyduje się podnieść ofertę do poziomu ceny gwarancyjnej lub zaakceptujemy wylicytowaną kwotę, umowa sprzedaży dochodzi do skutku. Jeżeli negocjacje nie przyniosą pozytywnego efektu w okresie pięciu dni roboczych liczonych od dnia aukcji, obiekt uznajemy za niesprzedany. W okresie tym zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania po aukcji ofert równych cenie gwarancyjnej na obiekty wylicytowane warunkowo. W przypadku otrzymania takiej oferty od innego oferenta informujemy o tym fakcie klienta, który wylicytował obiekt warunkowo. W takim przypadku klient ma prawo do podniesienia swojej oferty do ceny gwarancyjnej i wtedy przysługuje mu prawo pierwszeństwa nabycia obiektu. W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, a obiekt może zostać sprzedany innemu oferentowi.
 18. Obiekty katalogowe – Zapewniamy fachową wycenę oraz rzetelny opis katalogowy powierzonego nam do sprzedaży obiektu. Wykonywane są one w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy naszych pracowników oraz współpracujących z nami ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej każdemu z obiektów w procesie opracowywania, dokumentacji pochodzenia, historii wystaw i bibliografii przedstawione informacje mogą nie być wyczerpujące, a w niektórych przypadkach pewne fakty odnoszące się do kolejnych właścicieli, ekspozycji oraz publikacji, w ramach których obiekt był prezentowany, mogą być celowo nieujawnione.
 19. Stan obiektu – Opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania obiektów. Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że obiekt jest wolny od wad i uszkodzeń. Wskazane jest zatem, aby zainteresowani zakupem konkretnego obiektu dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie przedaukcyjnej. Jeśli obiekt sprzedawany jest w ramie, nie ponosimy odpowiedzialności za jej stan. W przypadku obiektów nieoprawionych chętnie polecimy profesjonalną pracownię opraw.
 20. Wystawa obiektów – aukcyjnych Wystawy przedaukcyjne są bezpłatnie dostępne dla oglądających. W trakcie ich trwania zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i przekażą szczegółowe informacje o poszczególnych obiektach.
 21. AUKCJA Udział w licytacji można wziąć osobiście, po uprzednim złożeniu zlecenia licytacji telefonicznej lub zlecenia licytacji z limitem.
 22. Przebieg aukcji – Aukcję prowadzi aukcjoner, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia, wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między domem aukcyjnym a licytującym, który zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji aukcjoner rozstrzyga spór albo ponownie przeprowadza licytację danego obiektu. Zastrzegamy sobie prawo do utrwalania przebiegu aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Zastrzegamy sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej zgłoszonych przez uczestników aukcji obiektów. W takiej sytuacji numery obiektów są przed aukcją zgłaszane obsłudze domu aukcyjnego. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Aukcja jest prowadzona w języku polskim.
 23. Licytacja osobista – W celu licytacji osobistej należy wypełnić formularz udziału w aukcji i odebrać tabliczkę z numerem. Nowi klienci powinni zarejestrować się przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji, by dać nam czas na przetworzenie danych. W celu ich weryfikacji możemy poprosić o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Dane osobowe klientów są informacjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Galerii Popart, która może przetwarzać dane osobowe uczestników aukcji w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji. Klientom, którzy posiadają nieuregulowane należności z tytułu zakupów na wcześniejszych aukcjach, możemy odmówić udziału w kolejnej. Prosimy o pilnowanie tabliczki aukcyjnej. W przypadku jej zgubienia prosimy o natychmiastowe poinformowanie o tym naszej obsługi. Po zakończeniu aukcji w przypadku zakupu należy odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.
 24. Licytacja telefoniczna – Jeżeli nie mogą Państwo uczestniczyć w aukcji osobiście, istnieje możliwość licytacji przez telefon za pośrednictwem jednego z naszych pracowników. Klienci zainteresowani taką usługą powinni przesłać wypełniony formularz zlecenia najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Nie ponosimy odpowiedzialności za realizację zleceń dostarczonych później. Formularz zlecenia dostępny jest w katalogu, w siedzibie naszego domu aukcyjnego oraz na naszej stronie internetowej. Formularz należy przesłać mailem lub dostarczyć osobiście. Wraz z formularzem prosimy o przesłanie fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych. Nasz pracownik połączy się z klientem przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez klienta numerem telefonu. Dlatego rekomendujemy wskazanie maksymalnej kwoty (bez opłaty aukcyjnej), do której będziemy mogli licytować w Państwa imieniu. Zastrzegamy prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicznych, o których mowa powyżej. Opisana usługa jest darmowa i poufna.
 25. Licytacja w imieniu klienta – Drugą opcją dla klientów, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w aukcji, jest złożenie zlecenia licytacji z limitem. Klienci zainteresowani taką usługą również powinni przesłać wypełniony formularz najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Obowiązuje ten sam formularz co w przypadku licytacji telefonicznej. Zawarte w formularzu kwoty nie powinny uwzględniać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich złotych. Nasi pracownicy dołożą wszelkich starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak najniższej cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit jest niższy niż cena gwarancyjna wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń. Opisana usługa jest darmowa i poufna.
 26. Postąpienia

III. PO AUKCJI

 1. Płatność – Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Przekroczenie wyznaczonego terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. Akceptujemy płatność w gotówce, kartami płatniczymi, oraz przelewem bankowym na konto Galerii Popart organizującej aukcję. W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.
 2. Odstąpienie od umowy – W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie możemy odstąpić od umowy z nabywcą po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego na zapłatę.
 3. Reklamacje – Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową można zgłosić w ciągu jednego roku od wydania obiektu. Wobec osób niebędących bezpośrednimi nabywcami na aukcji nie ponosimy odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
 4. Odbiór zakupionego obiektu – Przy odbiorze zakupionych obiektów wymagamy okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość. Obiekty mogą zostać wydane nabywcy lub osobie posiadającej pisemne upoważnienie. Może to nastąpić tylko w momencie pełnej płatności i uregulowania wszystkich zobowiązań wynikających z wcześniejszych zakupów. Zakupione obiekty na aukcji powinny być odebrane w ciągu 30 dni od aukcji. W przeciwnym razie mogą one zostać odesłane do magazynu zewnętrznego, a klient obciążony kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. Tym samym ponosimy odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie obiektu jedynie przez okres 30 dni od aukcji.
 5. Transport i przesyłka – Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożliwiające odbiór osobisty. Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką dzieł sztuki.